Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w miejscowości Gołyszyn w Gminie Skała. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, w tym urządzeń do ćwiczeń fitness i urządzeń zabawowych, ławek bez oparcia, leżaków obrotowych oraz zewnętrznej instalacji oświetleniowej. Działka ewidencyjna nr 104

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gołyszyn

  • Łączna kwota inwestycji: 78 810,10 zł

Opis inwestycji

Gmina Skała dla planowanej inwestycji uzyskała
dofinansowanie, w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania przedmiotowego zadania wynosi 44 533,00 zł. Umowa o przyznanie pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisana została 10.11.2023.Wartość kosztorysowa robót wynosi 78 810,10 zł. Planowany termin wykonania zadania przypada na II kwartał 2024 roku.