Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa obiektu rekreacyjnego w postaci altany wraz z utwardzeniem terenu oraz montażem elementów małej architektury na terenie Poręby Laskowskiej, dz. nr ewid. 52/1 obręb Poręba Laskowska

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Poręba Laskowska

  • Łączna kwota inwestycji: 292 455,53 zł

Opis inwestycji

Gmina Skała dla planowanej inwestycji uzyskała dofinansowanie, w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania przedmiotowego zadania wynosi 88 000,00 zł. Umowa o przyznanie pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisana została 07.09.2023.
Na podstawie opublikowanego w październiku 2023 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji wyłoniono wykonawcę inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Steelcore Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 14M 37-500 Jarosław. Kwota oferty opiewa na kwotę 292 455,53 zł. Umowa z wykonawcą podpisana została 20.12.2023 roku. Prace budowlane na terenie Poręby Laskowskiej rozpoczną się w kwietniu 2024 roku. Termin wykonania zadania planowany jest na dzień 18.05.2024r.