Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa otwartego obiektu rekreacyjnego pn. „Plac zabaw Bajka” w miejscowości Skała.

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 171 753,67 zł

Opis inwestycji

Budowa otwartego obiektu rekreacyjnego pn. „Plac zabaw Bajka”
w miejscowości Skała.
Gmina Skała zrealizowała zadanie pn. „Budowa otwartego obiektu rekreacyjnego pn. „Plac zabaw Bajka” w miejscowości Skała”. Budowa placu zabaw była ostatnim etapem inwestycji rozbudowy przedszkola samorządowego przy ul. Topolowej w Skale.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 31 178,70 zł w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Na podstawie opublikowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji wyłoniono wykonawcę inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Czajka Ryszard Firma Remontowo Budowlana z miejscowości Królewice. Oferta opiewała na kwotę 166 517,54 zł. W dniu 11.04.2022 roku podpisana została umowa z wykonawcą prac. Prace budowlane na terenie Przedszkola Samorządowego rozpoczęły się w kwietniu. Wykonawca Ryszard Czajka Firma Remontowo Budowlana dnia 03.06.2022 r. zgłosił gotowość odbioru robót – 10 czerwca 2022 r. roboty budowlane zostały odebrane. W wyniku zgłoszonego 13 czerwca 2022 r. zakończenia prac budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego, dnia 24.06.2022 r. Gmina Skała otrzymała zaświadczenie dotyczące udzielenia pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 171 753,67 zł.