Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przybysławice-Łazy

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Przybysławice - Łazy

  • Łączna kwota inwestycji: 24 900,00 zł

Opis inwestycji

W roku 2023 uzyskano zatwierdzony projekt przez Starostwo Powiatowe w Krakowie na realizację zadania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przybysławice-Łazy. Koszt opracowania dokumnetacji projektowej wyniósł: 24 900,00 zł. Planowany koszt realizacji zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 2 162 672,79 zł netto.