Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa zaplecza szatniowo – socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Smardzowice

  • Łączna kwota inwestycji: 1 096 767,08 zł

Opis inwestycji

Na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Gmina Skała powierzyła wykonanie zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo – socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach” firmie TOMER Tomasz Różycki, Woźniki-Paklewy 25, 09-451 Radzanowo. W dniu 24.06.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą prac. Zakończenie prac nastąpiło w dniu 05.02.2021 r. poprzez dokonanie odbioru prac przez Gminę Skała protokołem odbioru końcowego. Uzyskano dotację w kwocie 321 697,66 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków państwowego funduszu celowego (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)Nazwa Programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2019. Wartość dofinansowania: 367 700,00 zł.Całkowity koszt inwestycji: 1 096 767,08 zł
Grupą docelową są mieszkańcy Gminy Skała w tym klub sportowy z terenu gminy Skała – LKS Maszycanka Maszyce.