Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w miejscowości Maszyce

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Maszyce

  • Łączna kwota inwestycji: 3 126 745,44 zł

Opis inwestycji

Wykonawcą kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Maszyce było konsorcjum firm: MUR-BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp.J.- lider konsorcjum, MUR-BET Adam Dumana – partner konsorcjum. Inwestycja realizowana była od roku 2012, w którym został opracowany projekt budowlano-wykonawczy do 2019r. Inwestycja finansowana była z budżetu Gminy Skała oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego pobrano pożyczkę na realizację tego zadania w wysokości 2 215 900,81 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 126 745,44 zł netto. Kanalizacja została wykonana z rurociągów grawitacyjnych o długości ok. 7,7 km i tłocznych o długości ok. 3,7 km. Całość kanalizacji jest przepompowywana poprzez układ 6 pompowni ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Smardzowicach w kierunku oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. W trakcie realizacji inwestycji wykonano także ok. 2,3 km przyłączy. W 2021r. Gmina Skała otrzymała umorzenie pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 243 975,93zł.