Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Klaster Jurajska Kraina

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji:

Opis inwestycji

Gmina Skała jest Liderem Klastra Jurajska Kraina. W 2021 r. działalność Klastra została wznowiona,
a pierwszym znaczącym efektem prowadzonych działań jest opracowana Strategia Klastra Jurajska Kraina, która pozwoli w przyszłości skutecznie ubiegać się o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.
Poza Gminą Skała członkami Klastra Jurajska Kraina są: DOEKO GROUP sp. z o.o. – Koordynator Klastra, Gmina Iwanowice, oraz firmy Bolton Electric oraz 4MAX CONSULTING (działające w branży odnawialnych źródeł energii).
Zadaniem Klastra jest stworzenie skutecznego mechanizmu do współpracy społeczności lokalnych,
w tym przedsiębiorstw, gmin w ramach realizacji zaplanowanych działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń, poprawę bezpieczeństwa energetycznego i zawiązania spółdzielczości lokalnej. W szczególności działania Klastra będą koncentrowały się na realizacji następujących celów:
– Ograniczenia niskiej emisji na terenie gmin należących do Klastra, w tym poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, wykorzystanie rozwiązań pomiarowo-rejestracyjnych do analizy spalania niskoemisyjnego, monitoringu pyłów i gazów, pomiaru warunków środowiskowych (np. z wykorzystaniem Mobilnego Systemu Obserwacji i Wspomagania Analizy powietrza SOWA umieszczonego na dronie), wykorzystanie rozwiązań pomiarowo-rejestracyjnych do
– Zwiększania bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii, w tym OZE
– Rozwoju OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej, m.in. dzięki systemom dopłat i dotacji
– Edukacji ekologicznej w zakresie OZE oraz podniesienia świadomości ekologicznej
– Wdrażania innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią
– Realizacji inwestycji w obszarze energetyki cieplnej oraz elektrycznej
– Bilansowanie energii w ramach klastra energii
– Nawiązanie współpracy z partnerami technologicznymi
Głównym celem Klastra Energii jest racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych, służące poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zapewniające uzyskanie efektywności ekonomicznej i przyjaznego środowisku naturalnemu, a także utworzenie optymalnych warunków do wdrożenia najnowszych technologii OZE przy uwzględnieniu potencjału lokalnych zasobów energetycznych.