Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji:

Opis inwestycji

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.
Umowa z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie, ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków została zawarta 11.01.2019 r. W dn. 02.08.2019 r. Gmina Skała oraz BIS podpisały oświadczenie o kontynuacji współpracy w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitarny”.
W ramach projektu, Gmina Skała została objęta wsparciem animatora ds. współpracy
z JST. Dla gminy został przygotowany Plan Działania, który określa priorytetowe obszary do współpracy, oczekiwane cele i efekty oraz zakres i harmonogram działania. W ramach projektu odbywała się bieżąca współpraca z animatorem polegająca w szczególności na systematycznych spotkaniach, planowaniu i monitorowaniu realizowanych zadań. Szczególnie cenne było otrzymane doradztwo specjalistyczne, np. w zakresie tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej (spółdzielnia socjalna).
W ramach programu zrealizowano trzy otwarte spotkania szkoleniowe
z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu gminy Skała. Tematem spotkań były źródła pozyskania dofinansowania przez organizacje pozarządowe, nowe prawodawstwo dotyczące NGO, inicjatywa lokalna. W ramach realizacji projektu opracowano dokumentację potrzebną do wdrożenia inicjatywy lokalnej. Utworzono także stanowisko Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych oraz przygotowano zakładkę na stronie Gminy Skała, dedykowaną organizacjom pozarządowym, w której publikowane są m.in. informacje o konkursach dla stowarzyszeń.