Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Nowoczesny e-urząd w Gminach Skała i Sułoszowa

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała i Sułoszowa

  • Łączna kwota inwestycji: 5 468 290,35 zł

Opis inwestycji

Gmina Skała w 2023 roku zakończyła realizację projektu pn. „Nowoczesny e-urząd w Gminach Skała i Sułoszowa”.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Sułoszowa. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja.

Cel główny projektu: udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego przez Gminę Skała i Sułoszowa

Całkowita wartość projektu: 5 468 290,35 zł
Współfinansowanie Unii Europejskiej: 2 912 564,96 zł, z czego 1 663 141, 38 zł Gmina Skała.

W ramach projektu w Gminie Skała zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Modernizacja systemów dziedzinowych, EOD i Portalu Interesanta, w tym:

– Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych
– Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych
– Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych
– Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych
– Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
– EPO
– Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
– E-Opłaty z tytułu opłaty skarbowej
– E-Opłaty z tytułu renty planistycznej
– SIP – System Informacji Przestrzennej
– Stan spraw osób fizycznych i prawnych – dotyczy jednostek
– organizacyjnych gminy
– Udostępnienie informacji o korespondencji – dotyczy jednostek
– organizacyjnych gminy

2. Uruchomienie nowych e-Usług poprzez utworzenie systemu e-Woda

Lista e-usług świadczonych przez eBOK:
– Elektroniczne formularze – za pośrednictwem eBOK kontrahenci będą mieć dostęp do aktualnych, interaktywnych wzorów formularzy takich jak wnioski o: wydanie warunków, o zaopatrzenie w wodę,
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, o odprowadzanie ścieków, o zwrot nadpłaty, o dokonanie korekty faktury, o rozłożenie płatności na raty, o uzgodnienie projektu, o wydanie warunków na podlicznik, o wydanie warunków na podłączenie się do sieci, o zawarcie umowy – woda firmy/osoby fizyczne,
o zawarcie umowy – woda i odbiór nieczystości płynnych, o zmianę danych do fakturowania, o uzgodnienie dokumentacji, Wypowiedzenie umowy, Protokół zdawczo-odbiorczy, Zlecenie wykonania usługi, Zlecenie ekspertyzy wodomierza głównego, Zlecenie dotyczące wymiany wodomierza w budynku wielolokalowym, Zlecenie dotyczące wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą, Zlecenie/wniosek – druk ogólny.
– Rejestracja – w panelu Klienta integracja z ePUAP lub Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej zostanie przeprowadzona w zakresie logowania i rejestracji do eBOK. System przewiduje też możliwość skorzystania z uproszczonego modelu logowania, dla odbiorców, którzy nie posiadają profilu zaufanego.
– Aktualizacja danych online – po zalogowaniu się do konta użytkownik będzie miał możliwość zaktualizować lub dopisać swoje dane korespondencyjne. Zmiana lub dopisanie wybranych danych klienta i ich przekazanie do systemów bilingowych – pozwala na aktualizację danych adresowych, kontaktowych klienta i danych konta bez koniczności odwiedzenia siedziby Urzędu. Aktualizację nie może być automatyczna. Musi ją zatwierdzać pracownik Gminy.

– Wyrażenie lub odwoływanie zgód – od chwili założenia konta w eBOK kontrahent będzie mieć możliwość wyrażania lub odwoływania zgód: marketingowych, handlowych i zgody na przesyłanie e- faktur (lub przekierowanie Użytkownika do globalnego Portalu Interesanta w zakresie odwołania zgody na przesyłanie e-faktur jeśli te usługi już w nim istnieją) za pomocą swojego konta online. Pozwoli to określić zakres i rodzaj komunikacji Gminy z klientem końcowym za pomocą kilku kliknięć bez konieczności wizyty w biurze czy kontaktu telefonicznego.
– Aktualne dokumenty – po zalogowaniu się do eBOK, Klient ma dostęp do zawartych z urzędem umów na świadczenie usług dostawy wody i/lub odbioru ścieków wraz z ich załącznikami oraz innych dokumentów związanych z tematyką wodno-kanalizacyjną, jeśli te są dostępne w systemie bilingowym lub innej bazie danych.
– Wprowadzenie stanu podlicznika – po zalogowaniu się do konta użytkownik będzie miał możliwość wprowadzić stan swojego podlicznika, który pozwoli na odliczenie wody bezpowrotnie zużytej od ilości ścieków, które wyliczane są na podstawie zużycia wody. Na podstawie danych podanych przez odbiorcę i odczytu z zestawu komunikacyjno-pomiarowego zostanie utworzona e-faktura.
– E-Faktura, e-wezwanie do zapłaty, e-nota odsetkowa – po zalogowaniu Odbiorca będzie mieć dostęp do dokumentów wystawionych zgodnie z zużyciem wody oraz jego należnościami w wersji elektronicznej. Użytkownik eBOK będzie miał dostęp do wykazu faktur wygenerowanych w systemie bilingowym. System ponadto zaprezentuje stan należności i płatności dokonanych przez klienta. Dodatkowo system zaprezentuje przeanalizuje stan należności i płatności dokonanych oraz płatności przeterminowanych.
– Dane historyczne oraz bieżący stan rozliczeń – po zalogowaniu Klient ma możliwość posiadania stałego dostępu do informacji o aktualnym saldzie, co pozwala zauważyć istniejąca nadpłatę lub konieczność uregulowania płatności za zaległe faktury za wodę. Zakładka ta pozwala także na analizę otrzymanych faktur i dokonanych wpłat. Podgląd historii wystawionych dokumentów (faktur, not, wezwań) – umożliwia pozyskanie informacji o wysokości rachunków, czasie ich wystawienia i opłacenia. Są to aktualne dane, znajdujące się w bazie danych systemu rozliczeniowego. Podgląd historii dokonanych wpłat – stanowi dowód opłacenia faktur, odzwierciedla tendencję dotyczącą wysokości środków przeznaczanych na daną usługę.
– Informacja o danych odczytowych – po zalogowaniu się Odbiorca ma możliwość weryfikacji danych odczytowych pochodzących z zestawu komunikacyjno-pomiarowego. Otrzymuje informacje o stanie wodomierza, dacie dokonania odczytu oraz alarmach, które pokazały się w czasie odczytu.
– Indywidualne rachunki bankowe – System będzie wspierał obsługę indywidulanych rachunków bankowych. Każdemu kontrahentowi automatycznie przydzielony będzie indywidualny rachunek bankowy, z którego system automatycznie zaksięguje wpłaty z uwzględnieniem generowania automatycznego not odsetkowych.
– Płatność za e-Fakturę online – po zalogowaniu się Kontrahent będzie miał możliwość dokonania płatności za pomocą eBOK. Zapłata należności kartą kredytową lub przelewem (integracja z operatorami płatności) – pozwala na łatwe i szybkie pokrycie należności poprzez kanał elektroniczny
– Składanie wniosków o przyłączenie – po zalogowaniu do eBOK, system umożliwi użytkownikom składanie wniosków o przyłączenie online. Użytkownik będzie miał możliwość podpisania profilem zaufanym za pomocą platformy ePUAP składanego wniosku
– E-wysyłka zgłoszeń – po zalogowaniu Klient będzie miał możliwość wyboru tematyki zgłoszenia oraz wprowadzenia informacji w zakresie nieprawidłowości dostarczania usług (dostarczenie wody, odprowadzania ścieków). Zgłoszenia klasyfikowane mogą być jako awarie lub planowana obsługa techniczna klienta
– E-Zamawianie usług – odbiorca po zalogowaniu do eBOK Klient ma możliwość zamówić przyjazd beczki do wywozu nieczystości płynnych, wymianę wodomierza
– Zgłaszanie awarii sieci wod-kan – klient widząc awarię na terenie Gminy poprzez Portal eBOK e-usług będzie miał możliwość jej zgłoszenia, bez żmudnego oczekiwania na połączenie telefoniczne, za pomocą sms lub email.
– Powiadomienia o wystawieniu dokumentu – odbiorca, który wyrazi na to zgodę może otrzymywać powiadomienia o wystawionych na jego koncie dokumentów finansowo-rozliczeniowych.
– Powiadomienia o terminach płatności – odbiorca, który wyrazi na to zgodę może otrzymywać powiadomienia o czynnościach związanych z zarzadzaniem kontem (zbliżający się termin płatności, przekroczony termin płatności etc.)
– Powiadomienia o prowadzonych odczytach, wywozach i innych usługach komunalnych – odbiorca, który wyrazi na to zgodę może otrzymywać powiadomienia o terminie prowadzenia odczytów zestawów komunikacyjno-pomiarowych, terminie wywozu nieczystości płynnych, itp. Usług. Usługa ma być dostępna poprzez formularz, do powiadomień uzupełniany przez pracownika Gminy.
– Powiadomienia ostrzegawcze – odbiorca, który wyrazi na to zgodę może otrzymywać powiadomienia o zagrożeniach wynikających ze skażenia wody, awariach, planowanych włączeniach wody. Usługa ma być dostępna poprzez formularz, do powiadomień uzupełniany przez pracownika Gminy.

System eWoda obejmuje:
– wdrożenie 3832 szt. w Skale zestawów komunikacyjno-pomiarowych;
– wdrożenie 2 zestawów odczytowych wdrożenie aplikacji odczytowej;
– wdrożenie platformy webowej:
• Utworzenie Zintegrowanego Systemu Danych (ZSD).
• Integracja z systemem Woda i ścieki w zakresie utworzenia pliku odczytowego w formacie .txt zawierającego numer wodomierza, datę odczytu, aktualne wskazanie, informację zdarzeniową – alarm wycieku: TAK/NIE.

3. Uruchomienie nowych e-Usług poprzez utworzenie systemu geodezyjnego GIS, w tym:
– e-Usługa wyrys i wypis z MPZP
– e-Usługa zaświadczenie z MPZP
– e-Usługa wniosek do projektu MPZP/STUDIUM
– e-Usługa wniosek o ustalenie opłaty planistycznej
– e-Usługa wniosek o ustalenie numeru porządkowego
– e-Usługa informacja o własności gruntów
– e-Usługa wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów.
– e-Usługa zgłoszenia do ewidencji Gminnej zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

4. Modernizacja infrastruktury IT jako fundament nowopowstałych e-Usług, w tym:
– Serwer – 2 szt.
– System operacyjny do serwerów – 2 szt.
– Wirtualizacja 1 szt.
– Macierz dyskowa – 1 szt.
– UPS 1 szt.
– NAS do backup danych – 1 szt.
– Switch 24 T – 1 szt.
– Switch 24 P – 1 szt.
– UTM – 1 szt.

5. Uruchomienie platformy projektowej

Platforma Projektowa jest systemem e-usług dla Mieszkańców, który dzięki uruchomieniu nowych i modernizacji obecnych systemów pozwala na korzystanie z e-Usług bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Platforma Projektowa umożliwia elektronizację procesów obsługi, automatyzacji rozliczeń, oraz poprawy dostępności do informacji publicznej, poprzez udostepnienie e-Usług publicznych utworzonych w ramach pozostałych zadań niniejszego projektu. Platforma Projektowa umożliwia wymianę informacji pomiędzy Gminami,
a Obywatelami poprzez integrację i udostępnienie wszystkich nowopowstałych e-Usługi.

6. Uruchomienie e-Usługi e-Jurajska Kraina

E-usługa e-Jurajska Kraina to aplikacja dostępna na najbardziej popularne systemy operacyjne, m.in. Android i iOS.
Aplikacja zawiera dwa podobszary:
1. Wewnętrzny – udostępniony tylko dla pracowników Urzędów.
– Wysyłka powiadomień PUSH do zdefiniowanych grup odbiorców.
– Obsługa zgłoszeń od mieszkańców / turystów.
2. Zewnętrzny – przeznaczona dla obywateli,
– Funkcja miejsca: obiekty zawarte w bazie, będą prezentowane wraz z opisem i zdjęciem oraz lokalizacją GPS na mapie. Dodawanie i odejmowanie ich będzie prowadzone z poziomu CMSa.
– Funkcja aktualności: możliwość zamieszczania ciekawostek, zmian czy nowości poprzez CMSa
z przeglądaniem ich w trybie online.
– Planer: funkcja, która daje możliwość użytkownikowi dodanie do planera miejsc, wydarzeń czy tras, które go interesują. Ułatwi to zaplanowanie wycieczki po danym regionie. Obiekty będą widoczne w formie listy.
– Funkcja wydarzenia: wydarzenia, które będą organizowane w danym regionie można zamieścić w aplikacji poprzez CMSa.
– Funkcja indywidualnych powiadomień PUSH: użytkownik będzie miał możliwość po wejściu w aplikacje wybór jakim jest typem użytkownika (mieszkaniec Gminy Skała, mieszkaniec Gminy Sułoszowa, turysta)
i będzie otrzymywał indywidualne powiadomienia w zależności, od grupy którą wybrał. Powiadomienia będą się pojawiać w formie niewielkiej ikonki na ekranie telefonu.
– Mapa: autorska mapa z lokalizacją miejsc, tras czy wydarzeń, które znajdują się w bazie danych.
– Trasy: w aplikacji będą prezentowane wybrane trasy (piesze, rowerowe etc.). Ślad trasy będzie widoczny na mapie wraz z zaznaczonymi miejscami. Użytkownik będzie widział swoją pozycję względem przebiegu trasy.
– Funkcja „Zgłoś”: system, dzięki któremu użytkownik będzie mógł zgłosić problem lub zagrożenie, które zauważy. Za pomocą formularza użytkownik dokonuje zgłoszenia poprzez wpisanie nazwy, pozycji na mapie, kategorii, opisu, dołączenia materiału zdjęciowego oraz akceptacji regulaminu. Do zgłoszenia następnie jest dodawana lokalizacja miejsca poprzez GPS. Opis sprawy trafia do jednostki, która się tym zajmuję. Użytkownik będzie miał możliwość ciągłego śledzenia przebiegu zgłoszenia oraz otrzymywać związane
z nim powiadomienia PUSH.

7. Zakup komputerów przenośnych
– Laptop – 15 szt.

8. Modernizacja strony internetowej www.skala.pl

Dostęp do aplikacji: https://skala.pl/eurzad/