Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 49 333,00 zł

Opis inwestycji

Gmina Skała pozyskała środki finansowe w wysokości 49333,00 zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021. Program w całości był finansowany z Funduszu Solidarnościowego na 2021 r. W ramach zadania wsparciem Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostało pięć osób niepełnosprawnych, w tym 2 osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2 osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu oraz 1 osoba do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osoby te miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.