Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 716 925,99 zł

Opis inwestycji

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” otrzymał dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w ramach programu RPO w kwocie 716 925,99 zł.
Dotacja na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców w Gminie Skała, poprzez kontynuację rozpoczętych działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, montaż kolektorów słonecznych/fotowoltaiki/pomp ciepła czy źródeł ciepła tj. kondensacyjnych kotłów gazowych dla domów prywatnych jak i budynków użyteczności publicznej.

Emisja z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych to źródło zanieczyszczenia powietrza, które jest obecnie największym problemem. Wynika to z braku świadomości w społeczeństwie, że to jakim paliwem ogrzewają swoje domy oraz w jakich kotłach ma ogromne znaczenie na jakość wdychanego przez nich powietrza. Dlatego właśnie ten temat wymaga obecnie najwięcej uwagi szczególnie, że pył PM10 oraz inne produkty niskiej emisji zbierają coraz większe żniwo – chociażby w zwiększaniu śmiertelności ludzi, ilości zachorowań i innych. Niska emisja jest przyczyną pojawienia się w powietrzu wielu szkodliwych substancji, wśród których można wyszczególnić:

– pyły zawieszone
– dwutlenek siarki
– tlenki azotu

– metale ciężkie
– wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
– dioksyny

Przedmiotem projektu jest wymiana starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły na gaz, wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. W ramach projektu zostaną wykonane instalacje w źródła ciepła wykorzystujące gaz. Poprzez wymianę systemów ogrzewania, w tym starych kotłów węglowych na nowoczene kotły na paliwo gazowe co przełoży się na zastosowanie urządzeń grzewczych mniejszej mocy. W wyniku wsparcia likwidacji źródeł niskiej emisji nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 jak również CO2.

Dodatkowo przyczyni się również do wypełnienia głównych celów Strategii Ochrony Powietrza w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego wśród kluczowych działań wymieniono: poprawę jakości powietrza tj.:
– sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań,
– wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Odbiorcami końcowymi są mieszkańcy Gminy Skała, którzy posiadają stare, nieefektywne kotły grzewcze, a przede wszystkim kotły grzewcze emitujące dużą ilość szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.

Łącznie w Gminie Skała wymieniono 49 kotłów.