Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej 2133K

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 240 967,15 zł

Opis inwestycji

W okresie od kwietnia do października 2021 wykonano remont drogi powiatowej 2133K w sołectwach Cianowice, Smardzowice, Maszyce, na długości ponad 4km, gdzie Gmina Skała pokryła 25% całkowitych kosztów realizacji zadania.
W ramach Inicjatyw Samorządowych wykonano wspólnie z Powiatem Krakowskim utwardzenie poboczy w m. Rzeplin i Przybysławice o długości 2 000 mb łącznie za kwotę 123 196,49zł.
Natomiast w ramach Inicjatyw Samorządowych wraz z Województwem Małopolskim wykonano doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW 794 – przy skrzyżowaniu z drogą gminną w m. Szczodrkowice oraz przy skrzyżowaniu z drogą powiatową 2133K w m. Cianowice.
Ze względu na pandemię COVID-19 zebrania sołeckie odbyły się w późniejszym terminie. W związku z powyższym realizacje zadań z wykorzystaniem środków sołeckich odbyły się później niż zwykle. Zrealizowano remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej i bitumicznej na terenie Gminy Skała o powierzchni całkowitej 5 679m², a wartość wykonanych robót wyniosła 117 770,66zł.