Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rewitalizacja budynku dawnego LO w Skale, ul. Langiewicza 8

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 69 000,00 zł

Opis inwestycji

W dn. 12.10.2018 r. Gmina Skała zleciła opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego dotyczącego zadania pn. „Rewitalizacja budynku dawnego LO
w Skale, ul. Langiewicza 8”. Wykonawca: Konsorcjum firm: Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A, plac Grunwaldzki 8/10, 40-950 Katowice (Lider), ABI STUDIO Łukasz Kruczyński, ul. Wspólna 21, 34-300 Żywiec (Partner). Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania 30.04.2020 r. Wartość umowy 69 000,00 zł. brutto.

W ramach umowy zostaną wykonane następujące opracowania:
1. Opracowanie mapy do celów projektowych
2. Inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji wraz z orzeczeniem technicznym budynku
3. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla branż:
a) ogólnobudowlanej (termomodernizacja obiektu , ściany , strop, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, dach)
b) elektrycznej (instalacja wewnętrzna elektryczna i instalacja odgromowa)
c) instalacji komputerowej niskonapięciowej
d) wodno-kanalizacyjnej (wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna, przyłącza)
e) CO (wewnętrzna instalacja gazowa, kotłownia gazowa wraz montażem pieca gazowego)
f) gazowej
g) wentylacja
4. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień do projektu oraz dokumentów pozwalających na otrzymanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowych zadań.
5. Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia lub decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
6. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
7. Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, STWIOR
8. Wykonanie prezentacji multimedialnej obrazującej projekt.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

Część zadania A: Budynek dawnego LO w Skale:
• rozbiórka przybudówki do zachodniej części budynku mieszczącej nieczynne szalety przyszkolne oraz wyburzenia wschodniej klatki schodowej, ścian wewnątrz (w zakresie nowych przejść między częścią zachodnią i wschodnią, dostosowania otworów drzwiowych dla osób z niepełnosprawnościami) i na zewnątrz (poszerzenie otworów drzwiowych, wybicie otworów związanych z dobudową dźwigu osobowego);
• wzmocnienie (zmiana warstw pokrycia dachu) i przebudowa (ze względu na szyb dźwigu osobowego oraz zmianę funkcji) konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego wraz z nowymi obróbkami blacharskimi dachu i kominów, izolacjami przeciwwodnymi i paroizolacjami, pełnym deskowaniem oraz systemem odwodnienia dachu dla całego budynku wraz z dociepleniem poddasza w części zachodniej (przewidzianej do użytkowania jako pokoje biurowe) i dociepleniem stropu w części wschodniej gdzie poddasze pozostaje nieużytkowe;
• możliwa konieczność wzmocnienia stropu nad drugim piętrem części zachodniej, wynikająca ze zmiany sposobu użytkowania;
• termomodernizacja ścian budynku z demontażem istniejących okien, podokienników i drzwi zewnętrznych oraz montażem nowych okien wraz z podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz drzwi zewnętrznych;
• wykonanie prawidłowej przeciwwodnej izolacji pionowej oraz poziomej przyziemia obiektu;
• remont wewnętrznych zachowanych ścian (>90%) i wymurowanie nowych ścian działowych;
• remont schodów, wykonanie balustrad (np. ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo) oraz wykonanie elementów związanych z dostosowaniem przebudowywanych pomieszczeń oraz klatki schodowej do przepisów przeciwpożarowych, wskazanych w ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej;
• rozbudowa o szacht dla dźwigu osobowego w celu lepszego dostosowania do pełnionej funkcji oraz potrzebę udostępnienia obiektu dla wszystkich mieszkańców, wykonanie stropów w pomieszczeniach powstałych w przestrzeni po zlikwidowanej wschodniej klatce schodowej;
• demontaż istniejącego wykończenia wewnętrznego, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, odgromowej;
• budowa nowych instalacji wewnętrznych: gazowej, c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, niskoprądowych, odgromowe wraz z wymianą istniejących oraz budową nowych przyłączy;
• uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach;
• wykonanie nowego wykończenia posadzek i ścian (malowanie, flizowanie) wraz z wyposażeniem sanitariatów, pomieszczeń pomocniczych, oznaczeń ewakuacji ppoż. zgodne z instrukcją przeciwpożarową;

Część zadania B: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku dawnego LO
(ul. Langiewicza 8 w Skale) oraz przy budynku dawnego internatu (ul. Szkolna 4 w Skale):
• wykonanie ciągów pieszych, pochylni, dostosowanie schodów terenowych do pełnienia funkcji innych niż komunikacyjna (miejsca do siedzenia);
• budowa parkingu z miejscami postojowymi o nawierzchni przepuszczalnej z utwardzoną drogą dojazdową;
• wykonanie prac pielęgnacyjnych, zakrzewień, nasadzeń pozostałej zieleni;
• montaż obiektów małej architektury (miejsca do siedzenia, kosze na śmieci, popielniczki);
• montaż elementów oświetlenia;
• montaż zabezpieczeń w formie barierek o wys. min. 1.1m przy skarpie przed budynkiem dawnego LO oraz niższych w formie gazonów z zielenią ozdobną lub nasadzeń żywopłotowych;
• demontaż istniejącego ogrodzenia oraz urządzenia terenu oraz montaż nowego;
• zadaszona zamykana wiata techniczna (śmietnik, zaplecze techniczne dla utrzymania terenu);