Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Skała II

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 1 009 926,36 zł

Opis inwestycji

Gmina Skała uczestniczy w projekcie pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”
Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym. Realizacja celu nastąpi poprzez zakup i montaż na obszarze 41 gmin województwa małopolskiego objętych projektem urządzeń OZE, takich jak: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła na cele CWU, pompy ciepła na cele CWU i CO, kotły opalane biomasą w postaci pelletu. Liderem projektu jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.
W ramach realizacji projektu u mieszkańców Gminy Skała zainstalowano łącznie 64 instalacje OZE,w tym: 17 kolektorów słonecznych, 43 instalacje fotowoltaiczne oraz 4 pompy ciepła.
Montaż urządzeń został zakończony, trwa rozliczanie projektu. Łączna wartość zakupionych i zamontowanych instalacji OZE w Gminie Skała wyniosła 1 009 926,36 zł. Wysokość dofinansowania ze środków europejskich dla każdej instalacji wyniosła 60%.