Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Skała

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 1 031 286,92 zł

Opis inwestycji

Projekt: „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Skała”

Beneficjentem projektu jest Gmina Skała (Lider Gmina Kocmyrzów-Luborzyca).
Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 63 317 235,31 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 34 645 900,40 PL.

Bezpośrednim celem realizacji projektu było zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym. Realizacja celu nastąpiła poprzez zakup i montaż na obszarze 41 gmin województwa małopolskiego objętych projektem następujących ilości instalacji OZE:
– 2548 instalacji fotowoltaicznych
– 736 instalacji kolektorów,
– 170 pomp ciepła na cele CWU,
– 106 pomp ciepła na cele CWU i CO
– 123 kotłów kotłów opalanych biomasą w postaci pellet.

W ramach realizacji projektu w Gminie Skała przewidziano montaż 64 źródeł OZE,
w tym: 17 instalacji solarnych, 43 instalacje fotowoltaiczne, 4 pompy ciepła. Wartość projektu: 1 031 286,92 zł. Dofinansowanie do 60%.