Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

wymiana zniszczonych nawierzchni asfaltowych wraz z częściową wymianą podbudowy

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gmina Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 1 159 407,84 zł

Opis inwestycji

W 2021 roku, na przełomie czerwca i lipca na terenie Gminy wystąpiły intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których infrastruktura drogowa w Sołectwach Maszyce, Smardzowice, Cianowice, Rzeplin oraz Minoga uległa znacznemu zniszczeniu. Roboty drogowe polegały na wymianie zniszczonych nawierzchni asfaltowych wraz z częściową wymianą podbudowy. Wyremontowane zostało w sumie 3 007 mb dróg o całkowitej powierzchni 9 836m². Całość realizacji zadania wyniosła 1 159 407,84zł, z czego 567 156,00zł pochodziło z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 592 251,84zł pochodziła z środków własnych Gminy Skała.