Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Żłobek samorządowy „BAJKA” w Skale, ul. Topolowa 16

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Skała

  • Łączna kwota inwestycji: 2 054 471,00 zł

Opis inwestycji

Żłobek samorządowy „BAJKA” w Skale, ul. Topolowa 16.

Koszt wybudowania: 1 512 184,26 zł
Dotacja: 900 000,00 zł (z Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019)
Wkład Gminy: 612 184,26 zł

Środki na utrzymanie projektu (z projektu pn. „Ciekawszy rozdział Bajki – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym Żłobku „Bajka” na terenie Miasta i Gminy Skała”):
Dotacja 458 623,57 zł
Wkład Gminy: 83 663,17 zł

Projekt realizowany przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego
z prywatnym, dla Typu projektu A: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania pomiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach.

Ze środków dotacji sfinansowano wyposażenie żłobka w zabawki i meble oraz wsparcie funkcjonowania żłobka w okresie od 01.09.2019 do 30.04.2022.